სერვისები

  • ყველა ტიპის სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადება, მათ შორის: განცხადება, სარჩელი, საჩივარი, შესაგებელი, შუამდგომლობა, ხელშეკრულება, სამართლებრივი დასკვნა, მემორანდუმი, დებულება, წესდება, შინაგანაწესი, კრების ოქმი, დოკუმენტბრუნვის საორგანიზაციო გზამკვლევი, სახელმწიფო რეგულაციების გზამკვლევი
  • კორპორაციული იურისტის მომსახურება
  • თარგმნა/ნოტარიული დამოწმება
  • ადმინისტრაციულ ორგანოებთან წარმომადგენლობა
  • სასამართლოში წარმომადგენლობა
  • “გადმორეკვის სერვისი”
  • ადგილზე მომსახურების სერვისი
  • უფასო კონსულტაცია პირველ შეხვედრაზე