სამართლებრივი დარგები

 • სისხლის სამართალი
 • სამოქალაქო სამართალი
 • სახელშეკრულებო სამართალი
 • საერთაშორისო კერძო სამართალი
 • სამეწარმეო სამართალი
 • სამშენებლო სამართალი
 • ჯანდაცვის სამართალი
 • სუროგაციის, დონაციისა და ხელოვნური განაყოფიერების სფეროში სამართლებრივი მხარდაჭერა
 • ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
 • შრომის სამართალი
 • საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი
 • ლიცენზიები და ნებართვები
 • ტელეკომუნიკაციებისა და მედია სამართლი
 • პერსონალური მონაცემების დაცვის სამართალი
 • რეზიდენტობა, ბინადრობის ნებართვა, მოქალაქეობა